кIэнтIырашэ


кIэнтIырашэ

вагъэбдзумэм и инагъыр зэрагъэпс пхъэIэщэ пкъыгъуэ
деталь адыгского плуга для регулирования ширины захвата лемеха

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.